Fundacja Pomost Nadziei posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej,
  • zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej,
  • zbiórka darów rzeczowych,

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki itp. powinny być zaakceptowane przez Fundację należy je wysłać mailowo na adres: info@pomost-nadziei.pl

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu obowiązującym Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można wydatkować na leczenie w kraju i za granicą.

Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć i wypełnić Wniosek (drukowanymi literami), nie mniej niż 7 dni roboczych, przed planowaną zbiórką licząc od otrzymania wniosku. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt z Fundacją.

Termin rozpatrzenia zezwolenia liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów.

  1. Wniosek na przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki publicznej.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (od osób odpowiedzialnych za zbiórkę wraz z ksero/scan dowodu osobistego).
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz listę (od wszystkich wolontariuszy).
  4. Pisemną zgodę z miejsca, w którym będzie miała się odbyć.
  5. Rozliczenie zbiórki publicznej w obecności min. 3 osób.

UWAGA! Jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/ prawny opiekun podopiecznego, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/ opiekuna: UPOWAŻNIENIE zgodne z danymi w formularzu i podpisem! – Załącznik upoważnienie podopiecznego, rodziców/opiekunów na przeprowadzenie zbiórki przez osoby trzecie.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Pomost Nadziei,

ul. Zakole 15, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną”.

Po zakończonej zbiórce w terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:

  1. Sprawozdanie z wyniku zbiórki publicznej.
  2. Dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji w tytule przelewu należy wskazać Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr

UWAGA!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

Fundacja Pomost Nadziei

ul. Zakole 15, 32-020 Wieliczka

Bank PKO S.A. nr konta bankowego: 67 1240 5080 1111 0010 7344 3945

Tytułem: Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr

Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei