STATUT FUNDACJI
POMOST NADZIEI Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

[część wstępna]

 1. Fundacja Pomost Nadziei, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 183/2017) w dniu 31.01.2017 roku przez notariusza Justynę Szawul–Proniewską w Kancelarii Notarialnej w Świątnikach Górnych przy ulicy Franciszka Bielowicza nr 57/3, przez następujące osoby:
 • Panią Justynę Grochowiak,
 • Panią Agnieszkę Andrzejewską
 • Panią Monikę Tekieli
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Okresem rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 5. Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe
  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 2

[siedziba i zakres terytorialny działania fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wieliczka.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie lub inne jednostki terenowe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicą.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 5. Fundacja dla realizacji swoich celów może współpracować oraz zawierać porozumienia lub umowy z innymi fundacjami, organizacjami społecznymi
  i wyznaniowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
  z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za jej granicą.

 

Rozdział II

Cele Fundacji i formy ich realizacji

§ 3

[cele Fundacji]

 1. Celem Fundacji jest:
  • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
  • działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii,
  • współpraca z rodzinami w których występują osoby przewlekle
   i nieuleczalnie chore,
  • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin,
  • organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zajęcia się osobą przewlekle chorą oraz seniorami,
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

§ 4

[forma realizacji celów Fundacji]

Cele wskazane w ust. 1 i 2 Fundacja realizuje następującymi sposobami:

 • zbieranie i przekazywanie środków na leczenie osób chorych, przekazywanie środków na rehabilitację osób chorych, finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz leków dla osób chorych,
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, dożywiania,
 • organizowanie konsyliów, sympozjów, szkoleń wspierających osoby chore oraz organizowanie pomocy w uzyskaniu diagnostyki,
 • pomoc finansowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych oraz promocyjnych podnoszących świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i prowadzenie placówek medycznych, oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych, domów samotnego rodzica lub osoby niepełnosprawnej w celu usamodzielnienia,
 • prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych, wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
 • organizowanie szkoleń, zajęć terapeutycznych, warsztatów dla osób pracujących z osobami przewlekle chorymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, medialnej,
 • tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych, na podstawie właściwych przepisów.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

[majątek Fundacji]

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.600 zł (pięć tysięcy sześćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w szczególności darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych, dochody z majątku Fundacji, dotacje i subwencje.
 2. Majątek Fundacji został wniesiony przez Fundatorów w wysokości odpowiednio:
  • Pani Justyna Grochowiak– 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych),
  • Pani Agnieszka Andrzejewska – 200 zł (dwieście złotych),
  • Pani Monika Tekieli -200zł (dwieście złotych).
 3. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową, tj. realizację celów statutowych, w tym na działalność pożytku publicznego.
 4. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza nie będą się pokrywać.
 5. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 6

[dochody Fundacji]

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • świadczeń Fundatorów,
 • darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno w kraju, jak i zagranicy,
 • odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych,
 • zbiórek i imprez publicznych w tym z aukcji i licytacji,
 • dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
 • dotacji, funduszy Unii Europejskiej,
 • dotacji, funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej
  i samorządowej,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację.
 1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów Fundacji.
 2. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn lub spadków mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z ust. 4.
 3. Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystywane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji, spadków lub darowizn bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje, spadki lub darowizny zostały już przyjęte.
 4. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 7

[działalność gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą,
  w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:

  • działalności związanej z tłumaczeniami – PKD 74.30 Z,
  • praktyki lekarskiej ogólnej – PKD 86.21 Z,
  • praktyki lekarskiej specjalistycznej – PKD 86.22 Z,
  • praktyki lekarskiej paramedycznej – PKD 86.90 D,
  • pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej: prowadzenie profilaktyki zdrowia przez diabetyków – PKD 86.90 E,
  • opieki społecznej z zakwaterowaniem – PKD 87.10 Z,
  • opieki społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami umysłowymi – PKD 87.20 Z,
  • pomocy społecznej dla osób starszych – PKD 87.30 Z,
  • domy samotnych matek, pogotowie opiekuńcze – PKD 87.90 Z,
  • pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 88.99 Z,
  • handlu detalicznego odzieżą używaną – PKD 47.79 Z,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej, Internet – PKD 47.91 Z,
  • wydawania książek i periodyków i pozostała działalność wydawnicza
   z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.11 Z,
  • wypożyczalnia sprzętu medycznego – PKD 77.39 Z,
  • działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90 A.
 2. Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 8

[organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji.

§ 9

[Rada Fundacji]

 1. Rada Fundacji składa się z 3 lub większej liczby członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. O liczbie członków Rady Fundacji decyduje Fundator – Justyna Grochowiak
  w drodze uchwały.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora – Justynę Grochowiak w drodze uchwały, na czas nieoznaczony.
 4. Fundator – Justyna Grochowiak wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Każdy członek Rady Fundacji może zostać odwołany przez Przewodniczącego.
 6. Każdy z członków Rady Fundacji ma prawo złożyć pisemną rezygnację
  z pełnienia swojej funkcji.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać
  z nimi w podległości z tytułu zatrudnienia.

 § 10

[kompetencje Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 • określanie liczby członków Zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub jego poszczególnych członków oraz określanie ich funkcji i zakresu działania,
 • ustalanie wynagrodzeń, premii i nagród członków Zarządu Fundacji,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, w tym sprawozdań finansowych wymaganych przez stosowne przepisy prawa,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji lub na zlecenie Zarządu Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o rozdziale funduszy Fundacji na realizację celów Fundacji,
 • występowanie do Zarządu Fundacji z zaleceniami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, a także podziale lub likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń, bądź
  o ich tworzeniu,
 • wyrażanie zgody na sprzedaż mienia oraz zaciąganie zobowiązań
  o wartości przekraczającej 30.000 zł,
 • wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium,
 • ustalanie wytycznych działań Zarządu Fundacji dotyczących kierunków działania Fundacji,
 • uzupełnianie i zmienianie statutu,
 • w przypadku naruszenia obowiązków przez Zarząd Fundacji zobowiązywanie członków Zarządu Fundacji do postępowania według wytycznych Rady Fundacji w celu ochrony interesów Fundacji.
 1. W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań
  i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 11

[zebrania Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniach.
 2. Rada Fundacji zbiera się na wniosek:
 • Przewodniczącego Rady Fundacji,
 • Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji,
 • Zarządu Fundacji.
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Fundacji co najmniej połowy wszystkich członków Rady Fundacji.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta z wykorzystaniem jednego z tych trybów jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zarząd Fundacji niezwłocznie po posiedzeniu zobowiązany jest doręczyć członkom Rady Fundacji odpisy podjętych w ten sposób uchwał.
 3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin swojego działania.
 4. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.

§ 12

[wytyczne dla członków Zarządu Fundacji]

 1. Każdy z członków Rady Fundacji jest obowiązany do informowania pozostałych członków o zamiarze skierowania wytycznych członkom Zarządu.
 2. Każdy z członków Rady Fundacji przed skierowaniem do członka Zarządu wytycznych może wnieść swój sprzeciw w formie pisemnej.
 3. W Przypadku wniesienia przez któregokolwiek członka Rady Fundacji sprzeciwu, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 13

[Zarząd Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, tj. Prezesa Zarządu
  i Wiceprezesów Zarządu.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Członków Zarządu Fundacji wchodzących w skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator – Pani Justyna Grochowiak.
 4. Każdy z Fundatorów może być członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Każdy z członków Zarządu ma prawo złożyć pisemną rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
 6. Rezygnacja winna być złożona na ręce członka Rady Fundacji lub przesłana na adres siedziby Fundacji.
 7. Członek Zarządu Fundacji w przypadku złożenia rezygnacji obowiązany jest działać do czasu wybory nowego członka Zarządu lub wykreśleniu jego osoby z Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Każdy członek Zarządu Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.

 § 14

[obowiązki Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich projektów działania Fundacji,
  • zarządzanie majątkiem Fundacji z należytą dbałością,
  • przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
  • przygotowywanie rocznego budżetu Fundacji,
  • sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
   i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji,
  • organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

 

§ 15

[uchwały Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały konieczna jest obecność połowy jego członków.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Na wniosek jednego członka Zarządu Fundacji oraz w sprawach personalnych zarządza się głosowanie tajne.
 7. Członek Zarządu, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadanienia.
 8. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

 

§ 16

[obowiązki informacyjne członków Zarządu Fundacji]

 1. Każdy z członków Zarządu jest obowiązany do informowania pozostałych członków o zamiarze dokonania czynności prawnej związanej z działalnością Fundacji.
 2. Każdy z członów Zarządu może przed dokonaniem czynności prawnej przez innego członka Zarządu wnieść swój sprzeciw w formie pisemnej.
 3. W przypadku wniesienia przez któregokolwiek członka Zarządu sprzeciwu, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wszystkich członków Zarządu.
 4. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Przewodniczącego Rady Fundacji o wniesieniu sprzeciwu, przesyłając mu do informacji odpis pisma zawierającego sprzeciw.

 Rozdział V

Postanowienia końcowe

 § 17

[zmiana statutu i połączenie z inną fundacją]

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

[likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacje przeprowadzają jako likwidatorzy członkowie Zarządu, lub osoby wyznaczone przez członków Zarządu.
 3. Składniki majątku Fundacji pozostające po uregulowaniu wszystkich zobowiązań przekazane zostaną innej organizacji pozarządowej, której cele statutowe są podobne do celów statutowych Fundacji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie maja w szczególności przepisy zawarte w ustawie o fundacjach oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei