• Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
 • Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
 • Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
 • Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
 • Działalność charytatywna.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.
Twitter
Pomost Nadziei na Twitterze
0 ludzie podążają Pomost Nadziei